NAŠE TÉMY

Rodové nerovnosti sú i naďalej tolerované v našej spoločnosti, aj vďaka pretrvávajúcim rodovým stereotypom. Stereotypy pôsobujú nielen diskrimináciu ale aj rodovo-podmienené násilie. V PSF vychádzame z princípu, že všetky ľudské bytosti majú právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými rolami.
 

V našej spoločnosti stále pretrvávajú zaužívané praktiky znevýhodňujúce ženy, len preto, že sú ženy. V PSF chceme efektívne riešiť sociálne a ekonomické postavenie žien prostredníctvom našich návrhov sociálno-rodinnej politiky. Podporujeme preto zatraktívnenie delenia povinností v domácnosti, posilnenie postavenia žien-samoživiteliek a poukazujeme tiež na nutnosť riešenia problému agingu(starnutia) a diskriminácie žien v pracovných a iných vzťahoch.

Práva žien sú súčasťou základných ľudských práv. Často zakotvené v zákonoch, v praxi sú niektoré z nich napriek tomu iluzórne. V PSF chceme preto systematicky vytvárať tlak na úrady, inštitúcie, politikov ale aj širokú verejnosť, aby sa ich porušenia zodpovedne a zmysluplne riešili, a aby boli práva žien reálne rešpektované. Postavíme sa akejkoľvek snahe o ich obmedzenie.

 

Rozhodovať (aj o nás) bez nás? Stačilo! PSF apeluje na celospoločenskú diskusiu o zvýšení participácie žien v politike ale aj na iných riadiacich pozíciách, okrem iného aj zavedením povinných vyrovnávacích mechanizmov. Podporujeme spravodlivejšie zastúpenie žien v národnej ako aj v komunálnej politike a vo verejných inštitúciách.

Dúhová vlajka LGBTI komunity je symbolom jej rozmanitosti a tiež boja za rovnosť. Na Slovensku sú LGBTI ľudia stále obeťami diskriminácie, nenávisti a nepochopenia ich sexuálnej orientácie a sexuálnej identity. V PSF chceme na porušenia základných ľudských práv upozorňovať a vyvíjať úsilie na ich odstránenie. Zároveň chceme prispievať k tomu, aby sa naša spoločnosť viac nebránila inakosti, ktorá je jej prirodzenou a nutnou súčasťou a obohatením.

Žien feministiek je čoraz viac, no rovnosť nedocielime bez podpory mužov – týka sa predsa oboch pohlaví. V PSF preto chceme rovnako ako u žien vzbudiť záujem o prijatie a presadzovanie myšlienky rodovej rovnosti aj u mužov. Feminizmus nie je len boj žien, no nás všetkých:  len spoločne môžeme uspieť na ceste k rovnosti.