• Home
  • Viete, čo je CEDAW ?

Viete, čo je CEDAW ?

Pozrite si nasledujúce 3 videá o CEDAW dohovore (Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien), ktoré vypracovala organizácia IWRA Asia Pacific a prečítajte si ich preklad do slovenského jazyka vďaka Možnosti Voľby a PSF.

O princípe skutočnej rovnosti: https://www.youtube.com/watch?v=rI8lNB-XMIk&t=16s

O princípe nediskriminácie/zákaze diskriminácie: https://www.youtube.com/watch?v=OBdDB5PKrmk

Preklady: http://moznostvolby.sk/doplname-banku-informacii-videami-o-cedaw-e-dohovore-o-odstraneni-vsetkych-foriem-diskriminacie-zien/

O povinnosti zmluvných štátov: https://www.youtube.com/watch?v=umETapJ4b8o&t=194s

Preklad (Beáta Jurik a Matúš Mikšík, PSF)

CEDAW Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien je medzinárodný ľudskoprávny dohovor, ktorý sa zameriava na ľudské práva žien a potreby žien na celom svete. Riadi sa tromi zásadami: skutočnou rovnosťou, nediskrimináciou/zákazom diskriminácie a povinnosťami zmluvných štátov. Toto video vysvetľuje princíp povinností zmluvných štátov.

CEDAW dohovor je jednou z celosvetovo najrozšírenejších zmlúv OSN. Dohovor ratifikovalo stoosemdesiatosem krajín, napríklad krajiny, ktoré podpísali pečať dohovoru. To znamená, že vlády v krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami CEDAW, súhlasili s prijatím opatrení na zlepšenie postavenia žien v krajine.

V demokratickej krajine existujú tri mocenské zložky: zákonodarná, výkonná a súdna moc. Zákonodarný orgán upravuje a ruší zákony, kontroluje aj národné financie alebo rozpočty. Výkonná moc presadzuje zákony a riadi denný chod štátu. Je tiež zodpovedná za implementáciu zákonov a poskytovanie služieb ako vzdelávanie či sociálne služby. Súdnictvo je zodpovedné za výkon spravodlivosti a za výklad ústavy a rôznych zákonov.

Tieto tri vetvy musia spolupracovať na dosiahnutí rodovej rovnosti, akonáhle krajiny ratifikujú CEDAW dohovor, ktorý sa tým pádom stáva právne záväzným dokumentom a štát je povinný jeho opatrenia čo najskôr účinne implementovať. Štáty musia každé štyri roky podať CEDAW výboru správu o opatreniach prijatých na rešpektovanie, ochranu, presadzovanie a plnenie práv žien vo svojich krajinách na základe dohovoru.

Štát musí rešpektovať práva žien, nemôže robiť nič, čo by porušovalo práva žien, napríklad vydávať diskriminačné zákony, alebo sa dopúšťať diskriminačných postupov. Štát musí tiež zrušiť všetky diskriminačné zákony. Štát musí chrániť práva žien, musí zabezpečiť, aby existovali mechanizmy pre vybavovanie sťažností. Musí zabezpečiť, že ani súkromné subjekty, ako sú obchodné spoločnosti alebo dokonca jednotlivci, nebudú porušovať práva žien, musí zakazovať diskrimináciu a ukladať sankcie za diskriminačné činy.

Štát musí presadzovať práva žien a musí zvyšovať povedomie o právach žien v krajine. Štát musí napĺňať práva žien a musí prijať pozitívne kroky a zabezpečiť podmienky umožňujúce rozvoj kapacít jeho inštitúcií a budovanie schopností žien zabezpečovať rovnosť. Musí tiež odstrániť prekážky, ktorým ženy čelia pri zabezpečení de iure a de facto rovnosti. To znamená, že štát má tiež povinnosť vykonať dočasné osobitné opatrenia. Toto sú opatrenia prijaté na dočasné zvýhodnenie žien s cieľom urýchliť rovnosť žien a riešiť historickú diskrimináciu.

Napríklad napriek tomu, že sa vo vidieckych oblastiach v krajinách budovali a vybavovali školy učiteľmi, zistilo sa, že dievčatá nechodia do školy. Tento príklad je založený na reálnej udalosti. Pri výskume sa zistilo, že dôvodom bolo to, že väčšinu učiteľov tvorili muži a rodiny neboli pre kultúrne zvyklosti ochotné pripustiť, aby dcéry boli v prítomnosti mužov. Po druhé, rodina sa pri starostlivosti o domácnosť vo vidieckych oblastiach spoliehala na prácu detí-dievčat a mala pocit, že vzdelávanie dievčat nie je také dôležité ako domáce práce, a neskôr sa dievča vydá do inej rodiny – vnímali to tak, že vzdelávanie dievčat je zbytočná strata zdrojov.

Štát je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby vzdelávanie dievčat bolo rovnako dôležité ako dočasné osobitné opatrenie, kým sa nezrovnoprávni prostredie. Vláda by mala zaviesť politiku náboru väčšieho počtu učiteliek do vidieckych škôl a poskytnúť rodine štipendium na kompenzáciu straty pracovnej sily detí-dievčat. Mala by tiež prijať zákony, podľa ktorých bude školská dochádzka povinná aj pre dievčatá.

Medzi ďalšie príklady dočasných osobitných opatrení patrí vyhradenie niektorých kresiel a rozhodovacích pozícií pre ženy. Ženy tvoria polovicu populácie, preto hlasy žien musia byť zastúpené v rozhodovacích pozíciách, aby ich záujmy neboli opomenuté.

V skratke, zmluvný štát CEDAW dohovoru musí konať s náležitou starostlivosťou, čo znamená, že štát je zodpovedný za každú diskrimináciu žien, či už v súkromnej alebo verejnej sfére, musí preto zabrániť diskriminácii, zakázať diskrimináciu, identifikovať diskrimináciu a zabezpečiť nápravu, uvaliť sankcie proti diskriminačným činom a presadzovať rovnosť práv žien prostredníctvom proaktívnych opatrení a urýchliť dosiahnutie skutočnej rovnosti.

Pridať komentár